Blogi

Muutoksia ja vaatimuksia: miltä näyttää pk-yrityksen talousosaston tulevaisuus?

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö asettaa pk-yritysten talousosastot jatkuvalla syötöllä uuden eteen. Teknologioiden nopea kehitys ja monitahoiset säännökset edellyttävät erityisesti talousjohtajilta jatkuvaa hereillä oloa. Miten kaikki tämä vaikuttaa talousosaston rooleihin, tehtäviin ja osaamisvaatimuksiin?

Juho Pakkanen
Juho Pakkanen  | 5 min lukuaika

Kohti strategisempia tehtäviä

Perinteisesti pk-yritysten talousosastoja on, ainakin ulkopuolisin silmin, pidetty paikkoina, joissa keskitytään kirjanpitoon ja budjetointiin. Automaation vähentäessä rutiinitöiden määrää, taloushallinnon ammattilaisten, erityisesti talouspäälliköiden ja talousjohtajien, tekeminen painottuu yhä enemmän ennustamiseen ja strategisiin tehtäviin. 

Tämä tarkoittaa tietoon perustuvien taloudellisten ennusteiden tekemistä ja hyödyntämistä liiketoimintojen ohjauksessa kohti yrityksen tavoitteita. Esimerkiksi data-analytiikkatyökalujen avulla taloushallinnon ammattilaiset voivat ennustaa tulevaisuuden trendejä ja mallintaa erilaisia liiketoimintaskenaarioita.

 

Teknologiat ja työkalut haltuun

Talousosaston rooli ja merkitys riippuu siitä, miten hyvin pystymme hyödyntämään teknologioita. Oli sitten kyse tekoälyn tukemasta analytiikasta tai pilvipalveluista, teknologioiden sujuva käyttö pitkälti määrittää sen, miten tehokkaasti ja tuloksellisesti pystymme toimimaan.

Me taloushallinnon ammattilaiset innostumme helposti numeroista. Nyt numeroista syttymisen lisäksi olisi tärkeää, että saamme virtaa myös jatkuvasta muutoksesta ja suhtaudumme uteliaasti erilaisiin, joskus vieraaltakin tuntuviin kokeiluihin.

Uskon, että teknologia muuttaa kaikkien taloushallinnossa työskentelevien arkea. Automaatio ja osittain jo nyt tekoäly uudistavat perinteisiä talousosaston töitä, kuten laskujen käsittelyä, palkkahallintoa ja rutiininomaista raportointia.

Pilvipohjaiset taloushallinnon ratkaisut tekevät etätyöstä ja yhteistyöstä eri toimipisteiden välillä helpompaa, oli niiden sijainti sitten kotimaassa tai ympäri maailmaa. Pilvipalveluiden laaja hyödyntäminen parantaa talousosastojen skaalautuvuutta ja joustavuutta; elementtejä, jotka ovat keskeisiä muutoksessa.

 

Reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen

Digitaalinen taloushallinto ei ole vain uuden omaksumista; se on myös vanhoista toimintatavoista luopumista.

Talousosaston tekemisen fokuksella voi olla suuri vaikutus yrityksen ketteryyteen ja kykyyn hyödyntää avautuvia mahdollisuuksia. Strateginen ja proaktiivinen lähestymistapa tarkoittaa keskittymistä tulevaisuuden tarpeisiin ja haasteiden ennakointiin.

Puhtaasti operatiivisina pysyttelevät talousosastot riskeeraavat paitsi mahdollisuuden vaikuttaa yrityksen valintoihin, pahimmillaan koko liiketoiminnan loppumiseen. Hurjimmissa skenaariossa reaktiivinen talousosasto vaarantaa koko yrityksen toiminnan olemalla näkyvyyden puuttuessa liian hidas suhteessa markkinamylleryksiin ja lakimuutoksiin.

 

Riskienhallinnan merkitys kasvaa

Toisaalta kansainvälisten markkinoiden kietoutuessa yhä tiiviimmin toisiinsa, ja toisaalta erilaisen vastakkainasettelun yleistyessä, kaikilta osin vaatimustenmukainen toiminta (compliance) monimutkaistuu. Talousjohtajien on siksi keskityttävä entistä enemmän lakimuutosten seurantaan ja niiden seurausten ymmärtämiseen sekä riskienhallintaan.

Erityisen tärkeä kohde monille on nyt verkkolaskujen tulo pakollisiksi useissa Euroopan maissa. Tämä edellyttää valtaosalle järjestelmämuutoksia.

Sääntelymuutosten lisäksi joudumme miettimään erilaisten kyberuhkien mahdollisuutta. Tämä väistämättä nostaa tietoturvan prioriteettilistan kärkisijoille. Tehokkaiden tietoturvatoimien toteuttaminen ja niiden jatkuva päivittäminen on jokaiselle yritykselle välttämätöntä.

 

IT-osaaminen ja jatkuva oppiminen 

Rooliin kuuluu edistää siirtymää kohti monipuolista ja integroituvaa järjestelmäkokonaisuutta.

IT- ja ohjelmistotaidot ovat yhä tärkeämpiä kaikille taloushallinnon parissa työskenteleville. Meidän täytyy paitsi osata käyttää ja jatkuvasti omaksua uusia sovelluksia, myös aktiivisesti osallistua erilaisten järjestelmien valintaan ja käyttöönottoon.

Talousosastoilta odotetaan nykyään taloushallinnon ohjelmisto-osaamisen lisäksi kykyä käyttää mm. tietokantoja ja analytiikkatyökaluja. Tällainen osaaminen mahdollistaa monimutkaisetkin analyysit ja mallinnukset, jotka ovat tärkeitä strategisessa päätöksenteossa.

Yksi tärkeä teknologisen osaamisen alue on vähintään perustason ymmärrys järjestelmien integraatiosta ja tietoturvasta. Taloushallinnon ammattilaisten on ymmärrettävä, kuinka eri järjestelmät toimivat yhdessä, sekä osattava ottaa tietoturvanäkökulmat huomioon kaikessa tekemisessä ja kehitysprojekteissa.

Integraatio-osaaminen on erityisen keskeistä toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvissä hankkeissa, joissa taloushallinnon ohjelmistojen ja ERP-ratkaisujen saumaton yhdistäminen on keskiössä.

 

Liiketoimintaymmärrystä ja vuorovaikutustaitoja 

Edellä kuvatut tekniset taidot ovat kiistatta tärkeitä. Näiden lisäksi myös johtamis-, viestintä- ja ongelmanratkaisutaidot korostuvat yhä enemmän taloushallinnon ammattilaisten tulevaisuuden arjessa. Talousjohtajina meidän pitää pystyä rakentamaan tiimi, joka ei ole ainoastaan teknisesti taitava, vaan myös kykenevä viestimään ja toimimaan yhteistyössä muiden osastojen kanssa tehokkaasti.

Samaan aikaan meiltä vaaditaan laajaa ja syvällistä ymmärrystä eri liiketoiminnoista, markkinaolosuhteista ja alan trendeistä. Vain näin pystymme ennakoimaan erilaisia liiketoimintaskenaarioita ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, jotka tukevat yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita.

Tiedon kriittinen analysointi, talousraporttien tulkinta ja tiedon yhdistäminen ovat keskeisiä taitoja strategisia liiketoimintapäätöksiä tehtäessä. Meidän tulee jatkuvasti kehittää analyyttisiä taitojamme tunnistaaksemme trendejä, mahdollisia riskejä ja avautuvia mahdollisuuksia talousdataan pohjautuen.

Tehokas ja sujuva viestintä on keskeistä, kun haluamme muuntaa monimutkaiset taloustiedot ymmärrettäväksi informaatioksi organisaation eri sidosryhmille. Nämä taidot varmistavat, että taloudelliset näkemykset ovat selkeitä ja käytännönläheisiä, ja että niiden avulla edistetään päätösten tehokkuutta ja osumatarkkuutta.

 

Kolme kysymystä jokaiselle pk-yrityksen talousjohtajalle

Jokaisen pk-yrityksen talousjohtajan kannattaa esittää itselleen seuraavat kolme kysymystä:

  1. Miten edistän jatkuvaa oppimista ja teknologian kokeilevaa hyödyntämistä?
  2. Miten kehitän talousosaston strategista ajattelutapaa ja toimin strategisena neuvonantajana automaation huolehtiessa rutiinitöistä?
  3. Miten varmistan oman ja tiimini viestintä- ja johtamistaitojen riittävyyden, jotta osaamme kommunikoida tekemisen kannalta oleelliset taloustiedot selkeästi koko organisaatiolle?
Jaa artikkeli:

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Artikkeli
ERP-muutoshankkeista arvoa nopeammin Finance First -mallilla
Lue tästä
Artikkeli
Käytännän opas: Näin valmistaudut verkkolaskulakien voimaantuloon
Lue tästä
Artikkeli
Kolme yleisintä kansainvälisen myyntilaskutuksen haastetta
Lue tästä