<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=398868563803133&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Konsernin avainluvut

Tuhatta euroa Q4/ 2021 Q4/ 2020 Muutos, % Vuosi
2021
Vuosi
2020
Muutos, % H2/
2021
H2/
2020
Muutos, %
Liikevaihto 2 497 2 282 9 % 9 201 8 752 5 % 4 770 4 417 8 %
Jatkuva liikevaihto 1 2 277 2 125 7 % 8 626 8 325 4 % 4 436 4 189 6 %
Sopimusliikevaihto 1 574 1 271 24 % 5 737 5 070 13 % 3 027 2 544 19 %
Transaktioliikevaihto 703 855 -18 % 2 889 3 255 -11 % 1 409 1 645 -14 %
Käyttökate (EBITDA) 612 413 48 % 1 990 1 429 39 % 1 301 1 110 17 %
Käyttökate, % liikevaihdosta 25 % 18 %   22 % 16 %   27 % 25 %  
Oikaistu käyttökate 2 644 413 56 % 2 062 1 901 8 % 1 328 1 128 18 %
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta 26 % 18 %   22 % 22 %   28 % 26 %  
Liikevoitto (EBIT) 281 115 145 % 723 204 254 % 661 505 31 %
Liikevoitto, % liikevaihdosta 11 % 5 %   8 % 2 %   14 % 11 %  
Oikaistu liikevoitto 2 313 115 173 % 795 676 18 % 687 523 31 %
Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta 13 % 5 %   9 % 8 %   14 % 12 %  
Tilikauden tulos 192 69 178 % 499 22 2 189 % 485 365 33 %
Tulos, % liikevaihdosta 8 % 3 %   5 % 0 %   10 % 8 %  
Rule of 40, % (oik.) 2 35 % 17 %   28 % 23 %   36 % 27 %  
Liiketoiminnan rahavirta (oik.) 3       1 695 1 393 22 % 1 058 768 38 %
Omavaraisuusaste, %       37 % 34 %        
Oman pääoman tuotto (ROE), %       22 % 1 %        
Oikaistu Rule of 40, %             23,4% 18,2%  
1 Jatkuva liikevaihto jakautuu kahteen osaan: sopimusliikevaihtoon (käyttömaksut ja palvelusopimukset) ja transaktioliikevaihtoon.
2 Oikaistut kumulatiiviset luvut vuodelta 2021 sisältävät 72 tuhannen euron oikaisun epäorgaanisen kasvun arviointiin liittyvistä kertaluonteisista kuluista.
Käyttökate vuodelta 2020 sisälsi 472 tuhatta euroa kauden aikana syntyneitä kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja.
3 Oikaistu liiketoiminnan rahavirta tilikaudelta 2021 sisältää oikaisun vuoden 2020 aikana tehdyistä verojen ja työeläkemaksujen maksujärjestelyistä sekä kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista.

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa H2/2021 Vuosi 2021 H2/2020 Vuosi 2020
Liikevaihto 4 770 9 201 4 417 8 752
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0
Materiaalit ja palvelut -702 -1 182 -466 -935
Henkilöstökulut -1 759 -4 051 -1 948 -4 329
Liiketoiminnan muut kulut -1 008 -1 978 -893 -2 059
Poistot ja arvonalenemiset -636 -1272 -607 -1 227
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -5 5 2 2
Liikevoitto 661 723 505 204
Rahoitustuotot ja -kulut -48 -85 -58 -100
Tulos ennen veroja 613 638 447 104
Tuloverot -128 -139 -82 -82
Tilikauden voitto 485 499 365 22
Osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,11 0,08 -0,00

Konsernin tase

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 4 309 4 384
Aineelliset hyödykkeet 15 21
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 323 4 405
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 0 2
Pitkäaikaiset saamiset 20 20
Lyhytaikaiset saamiset 1 434 719
Rahat ja pankkisaamiset 965 644
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 420 1 385
VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 743
5 790
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 80 80
Osakeanti 0 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 602 4 588
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 697 -2 719
Muuntoero 0 0
Tilikauden voitto (tappio) 499 22
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 484 1 970
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 968 1 467
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 292 2 353
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 259 3 820
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6743
5 790