<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=398868563803133&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Konsernin avainluvut

Tuhatta euroa Q4/ 2020 Q4/ 2019 Muutos
%
H2/ 2020 H2/ 2019 Muutos % Vuosi 2020 Vuosi 2019 Muutos %
Liikevaihto 2282 2313 -1% 4417 4367 1% 8752 8605 2%
Jatkuva liikevaihto 2103 2107 0 % 4189 4081 3% 8325 8041 4%
Käyttökate (EBITDA) 413 204 103% 1110 553 101% 1429 913 56%
Käyttökate, % liikevaihdosta 18,1%  8,8%   25,1%  12,7%   16,3% 10,6%  
Oikaistu käyttökate 1 413 204 103% 1128 553 104% 1901 913 108%
Oik. käyttökate, % liikevaihdosta 18,1% 8,8%   25,5% 12,7%   21,7% 10,6%  
Liikevoitto (EBIT) 115 -62   505 8   204 -190  
Liikevoitto, % liikevaihdosta 5,0 % -2,7%   11,4% 0,2%   2,3% -2,2%  
Oikaistu liikevoitto  1 115 -62   523 8   676 -190  
Oik. liikevoitto, % liikevaihdosta 5,0% -2,7%   11,8% 0,2%   7,7% -2,2%  
Tilikauden tulos 69 -90   365 -44   22 -294  
Tulos, % liikevaihdosta 3,0% -3,9%   8,3% -1,0%   0,2% -3,4%  
Oikaistu tilikauden tulos 1 69 -90   383 -44   494 -294  
Oikaistu tulos, % liikevaihdosta 3,0% 3,9%   8,7% -1%   -5,6% -3,4%
Oikaistu liiketoiminnan rahavirta2       768 36   1393 388 259%
Omavaraisuusaste, %             34,0% 31,4%  
Oman pääoman tuotto (ROE), %             1,2% -15,5%  
Rule of 40, %             18,0% 18,2%  
Oikaistu Rule of 40, %             23,4% 18,2%  
1 Oikaistut luvut sisältävät 454 tuhannen euron oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista

 

2 Oikaistu liiketoiminnan rahavirta sisältää oikaisun verojen ja työeläkemaksujen maksujärjestelyistä

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa H2/2020 Vuosi 2020 H2/2019 Vuosi 2019
Liikevaihto 4417 8752 4367 8 605
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0
Materiaalit ja palvelut -446 -935 -492 -950
Henkilöstökulut -1948 -4329 -2046 -4 052
Liiketoiminnan muut kulut -893 -2059 -1276 -2 690
Poistot ja arvonalenemiset -607 -1227 -545 -1 104
Liikevoitto 505 204 8 -190
Rahoitustuotot ja -kulut -58 -100 -52 -103
Tulos ennen veroja 447 104 -44 -294
Tuloverot -82 -82 0 0
Tilikauden voitto 365 22 -44 -294
Osakekohtainen tulos, euroa 0,08 0 -0,01 -0,07

Konsernin tase

Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 4 384 4 584
Aineelliset hyödykkeet 21 29
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 405 4 613
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 2 15
Pitkäaikaiset saamiset 20 20
Lyhytaikaiset saamiset 719 968
Rahat ja pankkisaamiset 644 141
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 385 1 144
VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 790 5 757
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 80 80
Osakeanti 0 109
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 588 4 336
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 719 -2 426
Muuntoero 0 0
Tilikauden voitto (tappio) 22 -294
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 970 1 806
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 467 1 850
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 353 2 102
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 820 3 952
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 790 5 757