Konsernin avainluvut, tuloslaskelma ja tase

Konsernin avainluvut

Tuhatta euroa Q4/ 2022 Q4/ 2021 Muutos, % H2/ 2022 H2/ 2021 Muutos, % Tilikausi 2022 Tilikausi 2021 Muutos, %
Rule of 40, % (oik.) 1 38,4 % 35,2 %   39,5 % 35,8 %   39,1 % 27,5 %  
Liikevaihto 2 893 2 497 16 % 5 534 4 770 16 % 11 083 9 201 20 %
Jatkuva liikevaihto 2 2 625 2 277 15 % 5 208 4 436 17 % 10 332 8 626 20 %
Sopimusliikevaihto 2 001 1 574 27 % 3 971 3 027 31 % 7 854 5 737 37 %
Transaktioliikevaihto 624 703 -11 % 1 237 1 409 -12 % 2 478 2 889 -14 %
Käyttökate (EBITDA) 651 612 6 % 1 282 1 301 -1 % 1 997 1 990 0 %
Käyttökate, % liikevaihdosta 22,5 % 24,5 %   23,2 % 27,3 %   18,0 % 21,6 %  
Oikaistu käyttökate 1 651 644 1 % 1 298 1 328 -2 % 2 061 2 062 0 %
Oik. käyttökate, % liikevaihdosta 22,5 % 25,8 %   23,5 % 27,8 %   18,6 % 22,4 %  
Liiketulos (EBIT) 96 281 -66 % 178 661 -73 % -230 723  
Liiketulos, % liikevaihdosta 3,3 % 11,2 %   3,2 % 13,9 %   -2,1 % 7,9 %  
Oikaistu liiketulos 1 96 313 -69 % 194 687 -72 % -166 795  
Oik. liiketulos, % liikevaihdosta 3,3 % 12,5 % -74 % 3,5 % 14,4 % -76 % -1,5 % 8,6 %  
Katsauskauden tulos 29 192 -85 % 59 485 -88 % -405 499  
Tulos, % liikevaihdosta 1,0 % 7,7 %   1,1 % 10,2 %   -3,7 % 5,4 %  
Katsauskauden tulos ilman konserniliikearvon poistoja 165 192 -14 % 336 485 -31 % 151 499 -70 %
Liiketoiminnan rahavirta (oik.) 3       967 1 058 -9 % 1 637 1 695 -3 %
Omavaraisuusaste, %             57,8 % 36,8 %  
Oman pääoman tuotto (ROE), %             -8,9 % 22,3 %  
1 Oikaistut luvut 2022 sisältävät 64 tuhannen euron oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista. 
  Oikaistut tilikauden 2021 luvut sisältävät 72 tuhannen euron oikaisun epäorgaanisen kasvun arviointiin liittyvistä kertaluonteisista kuluista.
2 Jatkuva liikevaihto jakautuu kahteen osaan: Sopimusliikevaihto (käyttömaksut ja palvelusopimukset) ja Transaktioliikevaihto.
3 Oikaistu liiketoiminnan rahavirta tilikaudelta 2021 sisältää oikaisun verojen ja työeläkemaksujen maksujärjestelyistä sekä kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista.
Ohjelmistoyhtiö Taimer Oy yhdistettiin Heeros-konserniin 1.1.2022 alkaen. Vertailukauden raportoidut luvut eivät siten sisällä Taimeria.

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa H2/2022 Vuosi 2022 H2/2021 Vuosi 2021
Liikevaihto 5 534 11 083 4 770 9 201
Liiketoiminnan muut tuotot 3 14 0 0
Materiaalit ja palvelut -860 -1 660 -702 -1 182
Henkilöstökulut -2 130 -4 920 -1 759 -4 051
Liiketoiminnan muut kulut -1 264 -2 520 -1 008 -1 978
Poistot ja arvonalenemiset -1 107 -2 228 -636 -1 272
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 3 0 -5 5
Liikevoitto 178 -230 661 723
Rahoitustuotot ja -kulut -56 -107 -48 -85
Tulos ennen veroja 122 -337 613 638
Tuloverot -63 -67 -128 -139
Katsauskauden tulos 59 -405 485 499
         
Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 -0,08 0,11 0,11

Konsernin tase

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021
VASTAAVAA    
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet 10 326 4 309
Aineelliset hyödykkeet 16 15
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 342 4 323
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Vaihto-omaisuus 0 0
Pitkäaikaiset saamiset 83 20
Lyhytaikaiset saamiset 1 046 1 434
Rahat ja pankkisaamiset 206 965
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 335 2 420
VASTAAVAA YHTEENSÄ 11 677 6 743
     
VASTATTAVAA    
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 4 743 80
Osakeanti 9 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 613 4 602
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 200 -2 697
Muuntoero -9 0
Tilikauden voitto (tappio) -405 499
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 752 2 484
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 879 1 968
Lyhytaikainen vieras pääoma 3 046 2 292
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 925 4 259
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 11 677 6 743