Avainluvut 2023

Konsernin avainluvut

Tuhatta euroa Q4/ 2023 Q4/ 2022 Muutos, % H2/ 2023 H2/ 2022 Muutos, % Tilikausi 2023 Tilikausi 2022 Muutos, %
Rule of 40, % 1 25 % 38 %   31 % 39 %   24 % 38 %  
Rule of 40, % (oik.) 1 26 % 38 %   33 % 39 %   25 % 39 %  
Liikevaihto 2 810 2 893 -3 % 5 630 5 534 2 % 11 296 11 083 2 %
Jatkuva liikevaihto 2 2 712 2 625 3 % 5 407 5 208 4 % 10 774 10 332 4 %
Sopimusliikevaihto 2 171 2 001 9 % 4 342 3 971 9 % 8 578 7 854 9 %
Transaktioliikevaihto 541 624 -13 % 1 065 1 237 -14 % 2 195 2 478 -11 %
Käyttökate (EBITDA) 781 651 20 % 1 653 1 282 29 % 2 478 1 997 24 %
Käyttökate, % liikevaihdosta 28 % 23 %   29 % 23 %   22 % 18 %  
Oikaistu käyttökate 1 799 651 23 % 1 772 1 298 37 % 2 654 2 061 29 %
Oik. käyttökate, % liikevaihdosta 28 % 23 %   31 % 23 %   23 % 19 %  
Liiketulos (EBIT) 225 96 136 % 562 178 215 % 293 -230  
Liiketulos, % liikevaihdosta 8 % 3 %   10 % 3 %   3 % -2 %  
Oikaistu liiketulos 1 243 96 155 % 681 194 251 % 469 -166  
Oik. liiketulos, % liikevaihdosta 9 % 3 % 162 % 12 % 4 % 245 % 4 % -1 %  
Katsauskauden tulos 222 29 662 % 500 59 743 % 177 -405  
Tulos, % liikevaihdosta 8 % 1 %   9 % 1 %   2 % -4 %  
Katsauskauden tulos ilman konserniliikearvon poistoja 362 165 119 % 780 336 132 % 734 151 385 %
Liiketoiminnan rahavirta (oik.) 3       1 117 923 21 % 2 016 1 642 23 %
Omavaraisuusaste, %             66 % 58 %  
Oman pääoman tuotto (ROE), %             3 % -9 %  
1 Vuoden 2022 liikevaihdon kasvu-% sisältää Taimer Oy:n epäorgaanisen kasvun. Oikaistut luvut 1-12/2023 sisältävät 176 tuhannen euron oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista. 
2 Jatkuva liikevaihto jakautuu kahteen osaan: Sopimusliikevaihto (käyttömaksut ja palvelusopimukset) ja Transaktioliikevaihto.
3 Oikaistut luvut 1-12/2023 sisältävät 176 tuhannen euron oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista.

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa H2/2023 Vuosi 2023 H2/2022 Vuosi 2022
Liikevaihto 5 630 11 296 5 534 11 083
Liiketoiminnan muut tuotot 12 16 3 14
Materiaalit ja palvelut -833 -1 639 -860 -1 660
Henkilöstökulut -2 007 -4 793 -2 130 -4 920
Liiketoiminnan muut kulut -1 149 -2 401 -1 264 -2 520
Poistot ja arvonalenemiset -1 090 -2 171 -1 107 -2 228
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -1 -14 3 0
Liikevoitto 562 293 178 -230
Rahoitustuotot ja -kulut -47 -101 -56 -107
Tulos ennen veroja 515 191 122 -337
Tuloverot -15 -15 -63 -67
Katsauskauden tulos 500 177 59 -405
         
Osakekohtainen tulos, euroa 0,09 0,03 0,01 -0,08

Konsernin tase

Tuhatta euroa 31.12.2023 31.12.2022
VASTAAVAA    
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet 9 553 10 326
Aineelliset hyödykkeet 25 16
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 578 10 342
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Vaihto-omaisuus 0 0
Pitkäaikaiset saamiset 121 83
Lyhytaikaiset saamiset 945 1 046
Rahat ja pankkisaamiset 439 206
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 505 1 335
VASTAAVAA YHTEENSÄ 11 083 11 677
     
VASTATTAVAA    
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 4 743 4 743
Ylikurssirahasto 162 162
Osakeanti 379 9
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 455 4 455
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 617 -2 212
Muuntoero 0 0
Tilikauden voitto (tappio) 177 -405
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 298 6 752
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 249 1 879
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 536 3 046
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 785 4 925
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 11 083 11 677