Avainluvut

Konsernin avainluvut (FAS tilintarkastettu)

Tuhatta euroa Vuosi 2019 Vuosi 2018
Liikevaihto 8 605 8 000
Uusiutuva liikevaihto, % liikevaihdosta 93 % 92 %
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 11 % 9 %
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta – 2 % – 4 %
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta – 3 % – 6 %
Omavaraisuusaste, % 31 % 32 %
Nettovelkaantumisaste, % 118 % 69 %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 92 88

 

Tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma (FAS tilintarkastettu)

Tuhatta euroa Vuosi 2019 Vuosi 2018
Liikevaihto 8 605  8 000
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
Materiaalit ja palvelut -950 -1 102
Henkilöstökulut -4 052 -3 774
Liiketoiminnan muut kulut -2 690 -2 410
Poistot ja arvonalenemiset -1 104 -1 026
Liikevoitto -190 -311
Rahoitustuotot ja -kulut -103 -196
Tulos ennen veroja -294 -507
Tuloverot 0 0
Tilikauden voitto -294 -507
Osakekohtainen tulos, euroa -0,07 -0,12

 

Tase

Konsernin tase (FAS tilintarkastettu)

Tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 4 584 4 428
Aineelliset hyödykkeet 29 39
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
4 613 4 467
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 15 25
Pitkäaikaiset saamiset 20 20
Lyhytaikaiset saamiset 968 1 055
Rahat ja pankkisaamiset 141 642
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 144 1 742
VASTAAVAA YHTEENSÄ
5 757
6 209
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 336 4 336
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 426 -1 919
Muuntoero 0 0
Tilikauden voitto (tappio) -294 -507
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 806 1 990
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 850 1 676
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 102 2 543
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 952 4 219
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 757
6 209