Avainluvut

(FAS) 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
Liikevaihto, 1000 € 8 000 7 260 6 634
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 9,0 % 3,0 % 8,0 %
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta -4,0 % -11,0 % -4,0 %
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta – 6,0 % – 12,0 % – 11,7 %
Omavaraisuusaste, % 32,0 % 44,0 % 50,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 69,0 % 17,0 % -32,0 %

 

Tuloslaskelma

(tuhatta euroa) 1.1.–31.12.2018
Konserni
FAS
(tilintarkastettu)
1.1.–31.12.2017
Konserni
FAS
(tilintarkastettu)
Liikevaihto 8 000 7 260
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
Materiaalit ja palvelut -1 102 -1 106
Henkilöstökulut -3 774 -3 367
Liiketoiminnan muut kulut -2 410 -2 593
Poistot ja arvonalenemiset -1 026 -962
Liikevoitto -311 -767
Rahoitustuotot ja -kulut -196 -103
Tulos ennen veroja -507 -871
Tuloverot 0 2
Tilikauden voitto -507 -868
Osakekohtainen tulos, euroa -0,12 -0,20

 

Tase

(tuhatta euroa) 31.12.2018
Konserni
FAS
(tilintarkastettu)
31.12.2017
Konserni
FAS
(tilintarkastettu)
31.12.2016
Konserni
FAS
(tilintarkastettu)
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 4 428 4 030 3 431
Aineelliset hyödykkeet 39 43 38
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
4 467 4 073 3 469
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 25 10 12
Pitkäaikaiset saamiset 20 28
Lyhytaikaiset saamiset 1 055 1 205 949
Rahat ja pankkisaamiset 642 388 2 264
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 742 1 626 3 253
VASTAAVAA YHTEENSÄ
6 209 5 699 6 722
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 80 80 80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 336 4 336 4 336
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 919 -1 050 -274
Tilikauden voitto (tappio) -507 -868 -778
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 990 2 497 3 364
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 676 587 987
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 543 2 615 2 371
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 219 3 202 3 358
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 209
5 699 6 722