Avainluvut

Konsernin avainluvut

Tuhatta euroa Q4/ 2020 Q4/ 2019 Muutos
%
H2/ 2020 H2/ 2019 Muutos % Vuosi 2020 Vuosi 2019 Muutos %
Liikevaihto 2282 2313 -1% 4417 4367 1% 8752 8605 2%
Jatkuva liikevaihto 2103 2107 0 % 4189 4081 3% 8325 8041 4%
Käyttökate (EBITDA) 413 204 103% 1110 553 101% 1429 913 56%
Käyttökate, % liikevaihdosta 18,1%  8,8% 25,1%  12,7% 16,3% 10,6%
Oikaistu käyttökate 1 413 204 103% 1128 553 104% 1901 913 108%
Oik. käyttökate, % liikevaihdosta 18,1% 8,8% 25,5% 12,7% 21,7% 10,6%
Liikevoitto (EBIT) 115 -62 505 8 204 -190
Liikevoitto, % liikevaihdosta 5,0 % -2,7% 11,4% 0,2% 2,3% -2,2%
Oikaistu liikevoitto  1 115 -62 523 8 676 -190
Oik. liikevoitto, % liikevaihdosta 5,0% -2,7% 11,8% 0,2% 7,7% -2,2%
Tilikauden tulos 69 -90 365 -44 22 -294
Tulos, % liikevaihdosta 3,0% -3,9% 8,3% -1,0% 0,2% -3,4%
Oikaistu tilikauden tulos 1 69 -90 383 -44 494 -294
Oikaistu tulos, % liikevaihdosta 3,0% 3,9% 8,7% -1% -5,6% -3,4%
Oikaistu liiketoiminnan rahavirta2 768 36 1393 388 259%
Omavaraisuusaste, % 34,0% 31,4%
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,2% -15,5%
Rule of 40, % 18,0% 18,2%
Oikaistu Rule of 40, % 23,4% 18,2%
1 Oikaistut luvut sisältävät 454 tuhannen euron oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista

2 Oikaistu liiketoiminnan rahavirta sisältää oikaisun verojen ja työeläkemaksujen maksujärjestelyistä

Tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa H2/2020 Vuosi 2020 H2/2019 Vuosi 2019
Liikevaihto 4417 8752 4367 8 605
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0
Materiaalit ja palvelut -446 -935 -492 -950
Henkilöstökulut -1948 -4329 -2046 -4 052
Liiketoiminnan muut kulut -893 -2059 -1276 -2 690
Poistot ja arvonalenemiset -607 -1227 -545 -1 104
Liikevoitto 505 204 8 -190
Rahoitustuotot ja -kulut -58 -100 -52 -103
Tulos ennen veroja 447 104 -44 -294
Tuloverot -82 -82 0 0
Tilikauden voitto 365 22 -44 -294
Osakekohtainen tulos, euroa 0,08 0 -0,01 -0,07

Tase

Konsernin tase

Tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 4 384 4 584
Aineelliset hyödykkeet 21 29
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 405 4 613
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 2 15
Pitkäaikaiset saamiset 20 20
Lyhytaikaiset saamiset 719 968
Rahat ja pankkisaamiset 644 141
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 385 1 144
VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 790 5 757
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 80 80
Osakeanti 0 109
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 588 4 336
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 719 -2 426
Muuntoero 0 0
Tilikauden voitto (tappio) 22 -294
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 970 1 806
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 467 1 850
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 353 2 102
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 820 3 952
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 790 5 757