Avainluvut

(FAS) 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 1.3.-31.12.2015
Liikevaihto, 1000 € 7 260 6 634 5 425
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 3,0 % 8,0 % 12,9 %
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta -11,0 % -4,0 % -1,26 %
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta – 12,0 % – 11,7 % -4,2 %
Omavaraisuusaste, % 44,0 % 50,0 % 23,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 17,0 % -32,0 % 103 %

 

Tuloslaskelma

(tuhatta euroa) 1.1.–31.12.2017
Konserni
FAS
(tilintarkastettu)
1.1.–31.12.2016
Konserni
FAS
(tilintarkastettu)
Liikevaihto 7 260 6 634
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
Materiaalit ja palvelut -1 106 -1 097
Henkilöstökulut -3 367 -2 893
Liiketoiminnan muut kulut -2 593 -2 095
Poistot ja arvonalenemiset -962 -799
Liikevoitto -767 -251
Rahoitustuotot ja -kulut -103 -527
Tulos ennen veroja -871 -778
Tuloverot 2 0
Tilikauden voitto -868 -778
Osakekohtainen tulos, euroa -0,20 -0,23

 

Tase

(tuhatta euroa) 31.12.2017
Konserni
FAS
(tilintarkastettu)
31.12.2016
Konserni
FAS
(tilintarkastettu)
31.12.2015
Konserni
FAS
(tilintarkastettu)
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 4 030 3 431 3 231
Aineelliset hyödykkeet 43 38 28
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
4 073 3 469 3259
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 10 12 28
Pitkäaikaiset saamiset 22 28 55
Lyhytaikaiset saamiset 1 205 949 866
Rahat ja pankkisaamiset 388 2 264 381
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 626 3 253 1 329
VASTAAVAA YHTEENSÄ
5 699 6 722 4 588
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 80 80 26
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 336 4 336 1 310
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 050 -274 -45
Tilikauden voitto (tappio) -868 -778 -229
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 497 3 364 1 062
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 587 987 1 288
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 615 2 371 2 237
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 202 3 358 3 525
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 699
6 722 4 588