Avainluvut

Konsernin avainluvut (FAS tilintarkastettu)

Tuhatta euroa H1/2020 H1/2019 Muutos % Vuosi 2019
Liikevaihto 4 335 4 238 2 % 8 605
Jatkuva liikevaihto 4 136 3 960 4 % 8 041
Käyttökate (EBITDA) 319 361 -11 % 913
Käyttökate, % liikevaihdosta 7,4 % 8,5 % 10,6 %
Oikaistu käyttökate 1 773 361 114 % 913
Oik. käyttökate, % liikevaihdosta 17,8 % 8,5 % 10,6 %
Liikevoitto (EBIT) -301 -198 -190
Liikevoitto, % liikevaihdosta -6,9 % -4,7 % -2,2 %
Oikaistu liikevoitto 1 153 -198 -190
Oik. liikevoitto, % liikevaihdosta 3,5 % -4,7 % -2,2 %
Tilikauden tulos -343 -249 -294
Tulos, % liikevaihdosta -7,9 % -5,9 % -3,4 %
Oikaistu tilikauden tulos 1 111 -249 -294
Oikaistu tulos, % liikevaihdosta 2,6 % -5,9 % -3,4 %
Osakekohtainen tulos, euroa (laimentamaton) -0,08 -0,06 -0,07
Osakekohtainen tulos, euroa (laimennettu) -0,07 -0,06 -0,07
Omavaraisuusaste, % 24,0 % 28,6 % -16,1 % 31,4 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % -20,1 % -13,4 % -15,5 %
1 Oikaistut luvut sisältävät 454 tuhannen euron oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista

Tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelma (FAS tilintarkastettu)

Tuhatta euroa H1/2020 H1/2019 Vuosi 2019
Liikevaihto 4 335 4 238 8 605
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0
Materiaalit ja palvelut -468 -458 -950
Henkilöstökulut -2 381 -2 006 -4 052
Liiketoiminnan muut kulut -1 166 -1 414 -2 690
Poistot ja arvonalenemiset -620 -559 -1 104
Liikevoitto -301 -198 -190
Rahoitustuotot ja -kulut -42 -51 -103
Tulos ennen veroja -343 -249 -294
Tuloverot 0 0 0
Tilikauden voitto -343 -249 -294
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 -0,06 -0,07

 

Tase

Konsernin tase (FAS tilintarkastettu)

Tuhatta euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 4 479 4 541 4 584
Aineelliset hyödykkeet 25 34 29
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 504 4 575 4 613
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 15 20 15
Pitkäaikaiset saamiset 20 20 20
Lyhytaikaiset saamiset 739 1 050 968
Rahat ja pankkisaamiset 1 417 433 141
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 192 1 523 1 144
VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 696 6 098 5 757
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 80 80 80
Osakeanti 142 0 109
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 746 4 336 4 336
Edellisten tilikausien voitto (tappio) -4 016 -2 421 -2 426
Muuntoero -4 -5 0
Tilikauden voitto (tappio) -343 -249 -294
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 605 1 741 1 806
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 764 1 689 1 850
Lyhytaikainen vieras pääoma 3 327 2 668 2 102
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 091 4 357 3 952
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 696 6 098 5 757